Skip to content
aspenpharma-aspen-ertekek2-header

Etika

Az Aspen elkötelezett amellett, hogy megfeleljen a legszigorúbb etikai követelményeknek. Az alábbiakban az Aspen vállalatcsoport etikával kapcsolatos irányelvei és magatartási kódexe olvasható. Az Aspen a zéró tolerancia elvét követi az etikátlan magatartással szemben, és elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a Vállalatcsoport és munkatársai fenntartsák az Aspen kifogástalan jó hírét.

Az Aspen Csoport Magatartási kódexe

Az Aspen Vállalatcsoport Magatartási kódexe az Aspen minden munkavállalójára vonatkozik, az egész vállalatcsoporton belül, ideértve az Aspen Europe CIS vállalat működésének otthont adó régiót is. A Magatartási kódex összhangban van a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet korrupcióra vonatkozó ajánlásaival.

A Magatartási kódex által lefedett területek:

Az Aspen számára szolgáltatást nyújtó és beszállító partnerek kötelesek megfelelni a Vállalatcsoport Magatartási kódexének az ezen entitásokkal kötött szerződésekben foglalt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

Az Aspen Vállalatcsoport Magatartási kódexe az Aspen minden munkavállalójára vonatkozik, az egész vállalatcsoporton belül, ideértve az Aspen Europe CIS vállalat működésének otthont adó régiót is. A Magatartási kódex összhangban van a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet korrupcióra vonatkozó ajánlásaival. Ezenkívül az Aspen számára szolgáltatást nyújtó és beszállító partnerek kötelesek megfelelni a Vállalatcsoport Magatartási kódexének az ezen entitásokkal kötött szerződésekben foglalt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

A Magatartási kódex által lefedett területek többek között az alábbiakat foglalják magukba:

 • az Aspen értékeivel összhangban lévő viselkedés;
 • méltányos bánásmód mindenki számára;
 • az Aspen követeiként való megjelenés a külvilágban;
 • tisztességes üzleti magatartás;
 • ajándékok, szórakozás és vesztegetés
 • a minőségi és mennyiségi információk sértetlensége;
 • a vállalati tulajdon védelme és használata;
 • üzleti felügyeletgyakorlás;
 • bizalmas információk;
 • bennfentes kereskedelem;
 • biztonság, egészség, minőség és környezetvédelem;
 • versenyjog;
 • politikai tevékenységek;
 • megfelelőség;
 • elszámoltathatóság és
 • vállalatirányítás.

A Vállalatcsoport minden cégénél elindítottunk egy hivatalos etikamenedzsment-programot. A programot a Vállalatcsoport vállalatirányítási tisztségviselője kezeli a Szociális és etikai bizottság felügyelete alatt, és a következő céllal született:

 • a Felülvizsgálati és kockázatkezelési bizottság, valamint a Szociális és etikai bizottság munkájának segítése a Vállalatcsoport etikai profiljának, a kockázatoknak és a lehetőségeknek a kiértékelése során; valamint
 • a Szociális és etikai bizottság segítése a Vállalatcsoport etikus magatartásra vonatkozó irányelveinek alkalmazása és a nekik való megfelelőség figyelemmel kísérése során.

Az Aspen új munkavállalóknak szóló programja bemutatja a Vállalatcsoport etikai irányelveit, értékeit és üzleti filozófiáját. A Vállalatcsoportnál való munkaviszonya kezdetekor minden új munkavállaló kap egy példányt a Magatartási kódexből, amelynek elfogadását az aláírásával kell igazolnia. A Magatartási kódex minden munkavállaló számára rendelkezésre áll a Vállalatcsoport belső hálózatán, és a munkavállalói kézikönyvnek is részét képezi.

Az Aspen Europe CIS magatartási szabályzatai

Az Aspen Europe CIS számít minden munkavállalójára és külső munkatársára abban, hogy etikus és fenntartható magatartásukkal biztosítják az összes vonatkozó törvénynek, rendeletnek és magatartási szabályzatoknak való teljes körű megfelelést a betegek érdekeit szem előtt tartva, az Aspen Vállalatcsoport Magatartási kódexével összhangban.

Célok

Minden munkavállaló és külső munkatárs saját felelőssége, hogy minden, amit az Aspen Europe CIS nevében tesz:

a) a betegek érdekét és/vagy az orvosi gyakorlat jobbítását szolgálja;
b) megfeleljen minden vonatkozó törvény, rendelet és magatartási szabályzat szellemének és betűjének egyaránt; valamint
c) fenntartható nyereséget eredményezzen az Aspen Europe CIS számára.

Ezenfelül az Aspen Europe CIS olyan Magatartási szabályzatot és Szabványműveleti eljárásokat (SOP) vezetett be, amelyek a működésének helyt adó régióra nézve relevánsak. Ezek az irányelvek a magatartással kapcsolatos minimális elvárásokat tartalmazzák. Az Aspen Europe CIS minden munkavállalója és külső beszállítója mindenkor köteles megfelelni a legmagasabb szintű szakmai magatartás elvárásainak, valamint a Magatartási szabályzatok és SOP-k előírásainak. Ahol a vonatkozó helyi törvények, rendeletek és magatartási szabályzatok ezeknél az irányelveknél szigorúbbak, ott ezek a szigorúbb helyi szabályok érvényesek.

A nyilvánossággal és a betegekkel való kapcsolat

Az Aspen Europe CIS működésének otthont adó országok közül egyikben sem engedélyezett az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszereknek közvetlenül a fogyasztók felé történő reklámozása. A munkavállalók nem tehetnek olyat, ami esetlegesen a nyilvánosság felé történő közvetlen reklámtevékenységnek minősülhet.

A betegszervezeteknek biztosított anyagok az Aspen Europe CIS Promóciós és egyéb anyagok létrehozására, felülvizsgálatára, jóváhagyására és visszavonására vonatkozó SOP eljárásával összhangban kerülnek kialakításra és jóváhagyásra.

Egészségügyi szakemberekkel való kapcsolat

Az egészségügyi szakemberekkel folytatott minden interakcióra nézve az európai és a helyi törvények és rendeletek az irányadók. Minden ilyen interakciónak az Aspen Europe CIS Egészségügyi szakemberekkel folytatott interakciók és Egészségügyi szakemberek alkalmazása tanácsadóként és szolgáltatóként című SOP eljárásaival teljes összhangban kell történnie.

Minden alkalommal, amikor az Aspen Europe CIS egészségügyi szakembereket alkalmaz tanácsadóként vagy szolgáltatóként, körültekintően át kell gondolni az interakció minden egyes vonatkozását annak biztosítása érdekében, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség az adott egészségügyi szakember esetében, különös tekintettel az általa ellátott közfeladatok és a magánérdekei között fennálló összeütközésre. Tilos bármilyen értéket felajánlani vagy átadni egészségügyi szakembereknek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek rendeléséért vagy ajánlásáért cserébe. Az ilyen kapcsolatokat a vonatkozó nyilvántartási és átláthatósági közzétételi követelményekkel teljes összhangban kell folytatni.

Ajándékok

Az Aspen Europe CIS munkavállalói és külső munkatársai az Aspen Europe CIS nevében eljárva nem adhatnak semmilyen értékes ajándékot egyetlen egészségügyi szakembernek sem. Azokban az országokban, ahol ezt a helyi jogszabályok lehetővé teszik, az egészségügyi szakembereknek adhatók vagy felajánlhatók az orvoslással kapcsolatos, kis értékű ajándéktárgyak, amennyiben ezeket nem azzal a céllal adják át vagy ajánlják fel, hogy ösztönözzék bizonyos gyógyszerek ajánlását, rendelését, megvásárlását, értékesítését, vagy azzal való kezelést. Csak olyan, orvoslással kapcsolatos ajándéktárgyak ajánlhatók fel vagy adhatók át az egészségügyi szakembereknek, amelyek átestek az Aspen Europe CIS Promóciós és egyéb anyagok létrehozására, felülvizsgálatára, jóváhagyására és visszavonására vonatkozó SOP eljárásában meghatározott jóváhagyási folyamaton.

A Vállalatcsoport ezenfelül rendelkezik egy írásos szabályzattal az ajándékok és előnyök biztosítására vonatkozóan, amelynek értelmében a Vállalatcsoport munkatársai, ideértve az igazgatókat is, nem fogadhatnak el és nem biztosíthatnak ajándékokat és vendéglátást, ha az nem kis értékű, és nem vehetnek részt olyan eseményeken, amelyek szponzorai között megtalálhatók jelenlegi vagy potenciális ügyfelek és beszállítók. Minden munkavállaló, aki olyan ajándékhoz vagy más előnyhöz jut, amelynek helyi pénznemben meghatározott értéke meghaladja a 100 USD összeget, köteles ezt írásban bejelenteni a vállalati titkárnak. Bizonyos típusú ajándékok és előnyök vagy szórakozási lehetőségek még akkor is tiltottak, ha értékük nem éri el ezt a küszöbértéket. A vállalati titkár fenntart egy vállalatcsoport-szintű ajándék-nyilvántartást, amelyet a Szociális és etikai bizottság rendszeresen ellenjegyez. Ezt a nyilvántartást kérésre szintén felülvizsgálhatja az Igazgatótanács vagy bármely felső vezető.

Adományok és támogatások

Az Aspen Europe jelenleg nem támogat egyetlen jótékonysági vagy egyéb szervezetet sem, semmilyen céllal.

Az Aspen Europe korlátozott mértékű támogatást nyújt képzési célokra (kizárólag intézmények és részlegek számára), illetve vizsgáló által szponzorált vizsgálatok, valamint egyéb, jóváhagyott kutatási tevékenységek finanszírozására.

Az Aspen Csoportot érintő összeférhetetlenségek

Az Igazgatótanács elfogadott egy hivatalos szabályzatot az összeférhetetlenségek és a vállalati értékpapírokkal való kereskedelem szabályozására. Az utóbbi szabályzat, amely tartalmazza a JSE bejegyzési követelményeit és a 2004-es értékpapír-szolgáltatási törvényt (annak módosított formájában), tiltja a Vállalat értékpapírjainak a Vállalatcsoport bármely igazgatója vagy munkavállalója általi kereskedelmét egy meghatározott tilalmi időszak alatt. A Vállalatcsoport jelenleg két hivatalos tilalmi időszakot határoz meg: ezek az időközi jelentéstételi időszak (december 31.), illetve a pénzügyi év lezárása (június 30.) előtt 24 órával kezdődnek, és 24 órával a vonatkozó eredményjelentések közzététele után zárulnak. A Vállalatcsoport meghatározhat ezenfelül további tilalmi és korlátozott kereskedelmi időszakokat a vállalati értékpapírokra vonatkozóan bármikor, amikor az igazgatóknak és a munkavállalóknak olyan, még nem nyilvános információkhoz van hozzáférésük, amelyek közzététele befolyásolhatja az értékpapírok árát.

A fentieken kívüli időszakokban az igazgatók (ideértve a jelentős leányvállalatok igazgatóit is) és a vállalati titkár kizárólag az Elnök előzetes, írásbeli jóváhagyásával kereskedhet ezekkel az értékpapírokkal. Ezt a jóváhagyást a vállalati titkár irodáján keresztül kell kérelmezni és intézni. A JSE jegyzési követelményeinek megfelelően minden igazgató részvényügyleteit közleményekben tesszük közzé.

Scroll To Top