Skip to content
aspenpharma-aspen-palyazatok-adatkezelesi-header

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe (mint Adatkezelő) egészségügyi szakemberek látogatásával kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Célunk, hogy egyes termékeinkről, szolgáltatásainkról minél szélesebb körben kapjanak információkat az egyes egészségügyi szakemberek, azonban kizárólag azon egészségügyi szakemberek személyes adatait kezeljük, akik megadják részünkre személyes adataikat, és akik a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatást kaptak személyes adataik kezeléséről.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 46-48.
Cégjegyzékszám: 01-17-000813
Adószám: 24753317-2-42
E- mail cím: hu-info@aspenpharma.eu

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk fő tevékenysége gyógyszerek promóciója, amelyre tekintettel érdekünk, hogy az egyes egészségügyi szakemberek pontos, naprakész információkat kapjanak az Aspen cégcsoport által forgalmazott gyógyszerekről.

Az adatkezelésre a fentiek alapján az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő, azaz az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe jogos érdeke alapján kerül sor.

4. Adatkezelés célja:

Célunk, hogy megismertessük Önnel termékeinket, illetve szolgáltatásainak, amely ismertetésre az egyes egészségügyi szakemberek személyes felkeresése útján kerül sor (továbbiakban: látogatás).

Az adatkezelés további célja, hogy az egészségügyi szakember által megadott személyes adatokból olyan adatbázist hozzunk létre, amelyet a későbbi látogatások ütemezésére, nyomon követésére, és arra használunk, hogy ellenőrizzük, a látogatás valóban megtörtént-e. A látogatások tervezési, nyomon követése és azok ellenőrzése és ekként az adatbázis fenntartása társaságunk jogos érdeke. Az adatbázis alapján tudjuk az egyes gyógyszerek promócióját hatékonyan végezni.

5. Személyes adatok köre:

A kezelt személyes adatok körét a fenti célok, azaz az egyes egészségügyi szakemberek látogatása, a látogatások ütemezése, nyomon követhetősége és annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokra korlátozzuk, azaz az alábbiakra: név, szakterület, munkahely cím, telefonszám.

Az adatbázisban munkatársunk továbbá feltünteti az egészségügyi szakember részére ismertetett terméket is.

A személyes adatok gyűjtése nem terjed ki un. különleges adatok gyűjtésére, kezelésére. A kezelt személyes adatokat kizárólag a fenti célok megvalósításához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, valamint a személyes adatok továbbítására nem kerül sor, így más rajtunk kívül nem ismeri meg az Ön által megadott adatokat.

7. Adatkezelés időtartama:

Az adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig tároljuk, kivéve, ha az Ön joggyakorlása folytán azokat korábban törölnünk kell.

8. Adatok tárolása

Az adatokat papír alapon a 1082. Budapest Vajdahunyad utca 46-48. címen lévő tároljuk. Az egyes személyes adatokhoz csak az férhet hozzá, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében ez szükséges.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

9. Érintett jogai, jogorvoslat

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait társaságunk 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben ezen jogát gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön bármikor jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni.

 

Kelt: Budapest, 2020. március 18.

Scroll To Top